Bakkerij Fermento | 072 2001002 | info@fermento.nl | Kennemerstraatweg 6, 1815 LA Alkmaar

Algemene voorwaarden

ORGANISATIE

Identiteit van de ondernemer: GewoonBijzonderBV
handelend onder de naam: ‘Bakkerij Fermento’.

Vestigingsadres: Kennemerstraatweg 6
Telefoonnummer: 072-2001002
KvK-nummer: 61664472
BTW-identificatienummer: NL854436297B01

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Fermento. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Bakkerij Fermento te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Fermento zijn vrijblijvend. Bakkerij Fermento accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Fermento behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Bakkerij Fermento. Ook bij bezorging worden geen extra kosten in rekening worden gebracht.

DIENSTEN

De dienst die fermento.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Alkmaar. Buiten Alkmaar of binnen de Regio kan Bakkerij Fermento deze diensten in overleg aanbieden.

Bakkerij Fermento behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

PRODUCTEN

Vanwege de duurzaamheid en biologische aard van onze producten is het afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website. 

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Bakkerij Fermento in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bakkerij Fermento worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

BESTELTIJD

De klant kan van maandag tot en met zondag tot 14:00 uur bestellen levering voor vanaf de tweede daarop volgende werkdag. Dit betekend op zondag en maandag bestellen voor woensdag, op donderdag bestellen voor zaterdag, op vrijdag besteld men op zijn vroegst voor maandag en op zaterdag voor dinsdag. Taarten voor levering op maandag dienen vrijdagmiddag vóór 12:00 uur besteld te zijn. 

Op zondag doet Bakkerij Fermento in principe geen leveringen tenzij met de klant expliciet anders is overeengekomen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

BETALING

Alle bestellingen via de website fermento.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

BESTELLINGEN

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Fermento behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. fermento.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot één uur na bestelling per mail worden doorgegeven, overige wijzigingen dienen per telefoon te worden doorgegeven tel: 072-2001002.

Bakkerij Fermento is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de collega de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in de winkel op de Kennemerstraatweg 6, voor afhalen klaargezet. De bestelling wordt in volledigheid rekening gebracht.

LEVERTIJDEN EN BEZORGEN

Bakkerij Fermento zal steeds streven naar snelle levering van een zakelijke bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Fermento ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien een bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Bakkerij Fermento niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

Bakkerij Fermento levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Fermento daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Fermento de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Fermento zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Bakkerij Fermento geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Bakkerij Fermento het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Fermento gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

KLACHTEN

Overal worden foutjes gemaakt. Bakkerij Fermento doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Bakkerij Fermento neemt elke klacht altijd serieus en zal zorgen voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

DIVERSEN

De klant van Bakkerij Fermento dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Fermento geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Fermento garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Bakkerij Fermento is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Fermento is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Fermento komen. Bakkerij Fermento draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Fermento eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Fermento is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Fermento, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Fermento. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Fermento uitgesloten. Bakkerij Fermento is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Bakkerij Fermento. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Fermento en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.